AJUTS NEXT GENERATION SOCIS CAMBRA

La Cambra de Comerç de Tortosa assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Per a més informació podeu contactar amb la Cambra:

tortosa@cambratortosa.com

+34 977 441 537

Fons Next Generation EU: el mecanisme de recuperació per a Europa

En el marc del Pla de recuperació per a Europa (Next Generation EU), Catalunya es proposa transformar els reptes derivats de la crisi generada per la COVID-19 en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital. L'objectiu és afrontar els reptes actuals i promoure que el país esdevingui més verd, més digital i més resilient.

S'estima que l'any 2022 la Generalitat de Catalunya gestionarà uns 2.742 milions d'euros del Next Generation EU:

614,8 milions d'euros del REACT-EU:
352,6 milions d'euros mitjançant el FEDER
262,2 milions d'euros mitjançant el FSE
1.527 milions d'euros del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

L'1 de febrer del 2022, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, un document que guia les actuacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya.

600 milions d'euros addicionals, arran de les conferències sectorials que es preveu que tindran lloc durant aquest exercici.

El 2 de febrer del 2021, la Generalitat de Catalunya va presentar l'informe Next Generation Catalonia, que identifica les línies d'actuació i els projectes emblemàtics que han de contribuir a accelerar la transició ecològica i la transformació digital, amb l'objectiu que el teixit productiu esdevingui més resilient i sostenible.

Informe Next Generation Catalonia.

Des de la Cambra de Tortosa volem conèixer els vostres projectes transformadors i de canvi. Hem habilitat un espai on ens podeu fer arribar els vostres projectes per analitzar-los i traslladar-los als òrgans gestors dels fons europeus. Aquesta és una gran oportunitat perquè empreses i autònoms de les Terres de l'Ebre, facin inversions de creixement que suposin un gran salt cap endavant.

Més informació

 

FAQS

- Les convocatòries del Next Generation EU són estatals, autonòmiques o locals?

El marc competencial determina la capacitat d'obrir convocatòries de subvenció vinculades al Next Generation EU. Per això hi ha convocatòries de ministeris, d'empreses públiques estatals, de comunitats autònomes i d'ajuntaments.

- Com funcionen les convocatòries del Next Generation EU?

Els organismes públics de l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments publiquen convocatòries de concursos i subvencions, que s'adjudiquen d'acord amb la Llei de contractes del sector públic i la Llei general de subvencions. Així mateix, aquests organismes posen en marxa instruments de col·laboració publicoprivada previstos en la Llei de règim jurídic del sector públic i en altres disposicions normatives.

Els projectes se seleccionen en taules de contractació o en comitès de caràcter tècnic i administratiu, d'acord amb els criteris tècnics establerts en les convocatòries.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

- Què són les manifestacions d'interès?

Les manifestacions d'interès són convocatòries ministerials que constitueixen un exercici participatiu d'identificació de projectes. D'aquesta manera, els organismes executors poden dissenyar els instruments i les línies de suport financer tenint en compte els interessos i les necessitats del teixit empresarial i la ciutadania.

Convocatòries i manifestacions d'interès del Next Generation EU

- Com poden accedir les pimes al Next Generation EU?

El component 13 del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que preveu una inversió total de 4.894 milions d'euros, està íntegrament dedicat a les pimes.

Així mateix, les pimes poden accedir a les reformes i inversions previstes en els 5 àmbits estratègics següents: emprenedoria, creixement, digitalització i innovació, suport al comerç i internacionalització.

Es preveu una participació rellevant de les pimes en actuacions orientades als sectors següents:

- Mobilitat i energies renovables
- Formació i desenvolupament de capacitats
- Projectes industrials
- Digitalització
- Finançament de l'emprenedoria
- Turisme i comerç