ELECCIONS 2019 Procés electoral per a la renovació dels organs de govern de la Cambra

Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

Informació institucional

Secretaria general

Pau Gisbert Monblanc

secretarigeneral@cambratortosa.com

 

 

 

D’acord amb el que disposen la Llei 4/2014 d’1 d’abril bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, la Llei 14/2002 de 27 de juny i el Decret Llei 3/2017 de 27 de juny de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, el Decret 19/2006 de la Generalitat de Catalunya, i l’Ordre del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat de 26 de juliol de 2017, el procés per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra es durà a terme de la manera següent:

Presentació de candidatures:

Les candidatures a les eleccions per sufragi dels electors i les electores, a proposta de les organitzacions empresarials, i a les empreses de major aportació voluntària, es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la Cambra de Comerç de Tortosa, en horari d'atenció al públic. La persona candidata haurà de lliurar a la Secretaria, d'acord amb el Decret electoral, la documentació requerida als formularis publicats en aquest mateix espai.

Calendari Electoral (*):

- Del 12/2/2019 al 25/2/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.

Noves Dates:

Del 19 de març de 2019 a 27 de març de 2019 Presentació de candidatures de major aportació.

 

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa