Cens electoral 2022

Consulta del cens electoral del 5-9-2022 al 4-10-2022.

Reclamacions del 5-9-2022 fins al 19-10-2022

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL

De conformitat amb el que preveu la Resolució EMT/2117/2022, de 4 de juliol, per la qual es donen instruccions sobre l’inici del període i la forma d’exposició al públic dels censos electorals de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en el procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern, s’exposa el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tortosa, actualitzat a data 1 de gener de 2022.

El termini d’exposició és de 30 dies naturals, de conformitat amb el que determina l’apartat 1 de la resolució abans esmentada, el qual finalitza el dia 4 d’octubre de 2022.

Els interessats poden presentar reclamacions dirigides al Comitè Executiu de la Cambra fins el dia 19 d’octubre de 2022. Aquestes reclamacions hauran de ser presentades per escrit i signades de manera manuscrita a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tortosa, situada al carrer Cervantes, 7,(43500-Tortosa) o mitjançant correu electrònic signat amb certificat digital tramés a secretarigeneral@cambratortosa.com.