Política de Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT La CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA es configura com a corporació de dret públic i òrgan consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques, amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, i té la representació, la promoció i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació a la seva demarcació territorial.

D’acord als punts anteriors establim els següents principis del nostre SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT (SGQ):

• Aplicar conceptes de MILLORA CONTINUA, definint i revisant de forma periòdica els nostres objectius alienats amb la present política, per assegurar el compliment i la superació de les expectatives del nostres clients, dels nostres treballadors i de la societat en general.

• El compliment dels REQUERIMENTS DEL CLIENTS aplicables al conjunt de les nostres activitats.

La direcció es compromet a aportat tots els recursos necessaris per garantir els principis anteriors. Dins d’aquests recursos cal destacar la adequada FORMACIÓ i SENSIBILITZACIÓ del nostre personal per assegurar el compliment dels principis d’aquesta política.

La present POLÍTICA del SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT (SGQ) es revisa i s’adapta contínuament en base als condicionants legislatius, tecnològics i de l’entorn canviant dins del qual fem les nostres activitats. Així mateix, aquesta política es comunica i es promou entre els nostres treballadors i el nostre entorn.

Tortosa, desembre de 2016.