Informe de Transparència

Els presents documents donen compliment al que es disposa en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L'article 3.1.a) inclou dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, les Corporacions de Dret públic en allò que afecta l'exercici de llurs funcions públiques.

Accedeix a les Memòries d'Activitats i dades econòmiques de la Cambra dels darrers anys: