ELECCIONS 2023 Procés electoral per a la renovació dels organs de govern de la Cambra

Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

Informació institucional

Secretaria general

Pau Gisbert Monblanc

secretarigeneral@cambratortosa.com

 

 

Els i les aspirants a ser proclamats/es candidats/es que estiguin interessats/es a conèixer les dades del cens electoral de la cambra hauran de fer la petició a través del corresponent formulari.

Només es podrà accedir a les dades censals corresponents al grup i categoria en què es tingui la condició d’elector o electora.

La sol·licitud de les dades s’ha de presentar presencialment al registre de la Cambra – Carrer Cervantes 7 -43500 Tortosa – en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 hores, o bé per correu electrònic, signat amb certificat digital, tramès a secretarigeneral@cambratortosa.com

 

Quina composició tindrà el Ple de la Cambra?

El Ple de la Corporació estarà format per 21 membres distribuïts en:

14 membres, ja siguin persones físiques i/o jurídiques elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors/es de la cambra, classificats per grups i categories.
  5 membres, elegits entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens.
  2 membres, elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.

 

Consulta el cens electoral

 

El calendari electoral és el següent (*):

Del 24/5/2023 al 7/6/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials. (Les candidatures es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra, i en horari d'atenció al públic de 8.30h a 14.30h).

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:


• De les 9.00h del 15/9/2023 a les 9.00h del 19/9/2023: Votacions telemàtiques.
• De les 10.00h a les 17.00h del 20/09/2023: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en Carrer Cervantes, 7 Tortosa
• Del 21/09/2023 al 27/9/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.

Per més informació, podeu consultar la normativa electoral o contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica secretarigeneral@cambratortosa.com o el telèfon 977441537.

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa.

Formularis:

Presentació candidatura sufragi electors

Presentació cadidatura ae

Presentació candidatura major aportació

Sol·licitud de cens electoral