dilluns, 9 agost, 2021

Recolzar l’activitat industrial de Catalunya, objectiu de la Comissió d'Economia Circular, Indústria i Competitivitat, de les Cambres de Comerç

Objectius Comissió Economia Circular, Indústria i Competitivitat

 • Recolzar l’activitat industrial de Catalunya de cara a la seva constant actualització i necessària competitivitat, fomentant tant la implantació de noves realitats com el desenvolupament de les existents, en el marc d’una necessària sostenibilitat mediambiental i imprescindible digitalització per molts models / processos. 
 • Posar a l’abast de la indústria catalana els serveis de les Cambres de Comerç i a la vegada actualitzar i adequar aquests a les seves necessitats, procurant una actuació en xarxa, coordinada i eficient de les diferents Cambres Catalanes.

 

Estratègies Comissió Economia Circular, Indústria i Competitivitat

 • Evitar tota duplicitat amb els diferents estaments de l’administració quins objectius siguin similars i/o assimilables i amb els quals es vol col·laborar tot aprofitant els mutus recursos i actuals outputs, col·laborant també amb d’altres agents econòmics i socials.   
 • Col·laborar amb el Departament d’Empresa i Coneixement i en concret en el seguiment i actuacions del Pla Nacional d’Indústria (*) de Juliol del 2017, a través de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat i de la Direcció General d’Indústria, depenent de l’anterior, amb les lògiques adaptacions per canvis governamental i/o organitzatius.
 • Analitzar i articular la informació / necessitats de les realitats industrials dels territoris de les diferents Cambres que aquestes en facilitin, mirant d’identificar sectors estratègics per tal de poder definir els ecosistemes industrials de cada territori, així com aquells sectors, que,  en l’anomenada transició cap a la Indústria 4.0, en poguessin quedar despenjats per la mancança o desconeixement de qualsevol mena de  recurs.
 • Concretar objectius parcials d’aplicació àmplia i necessària per a l’assenyalada competitivitat i sostenibilitat. Fer proselitisme i lobby dels mateixos de cara a impulsar la seva implantació i/o aprofundiment, mitjançant també la publicació d’articles d’opinió en el MMCC.       
 • Aprofitar l’experiència i coneixements dels membres dels comitès executius de les Cambres de Manresa, Terrassa i Valls per coordinar aspectes concrets d’actuació amb la col·laboració possible dels equips professionals d’aquestes, coordinat pels seus respectius Directors Gerents.    

 

Mesures Comissió Economia Circular, Indústria i Competitivitat

 • Liderar el projecte Residurecurs (Borsa de subproductes i matèries primeres secundàries de Catalunya, BSC) del CGCC, ocupant la representació d’aquest en els òrgans de l’Agència Catalana de Residus i amb l’objectiu d’evolucionar la seva metodologia cap a una plataforma B2B d’ús universal per afavorir l’economia circular que, tot contemplant la proximitat, possibiliti subsidiàriament l’aprofitament de subproductes en un àmbit nacional, gestionant-ho també com una font de competitivitat.  
 • Valorar la integració dins la xarxa Reempresa per negocis industrials com una eina de competitivitat i sostenibilitat, aportant si hi cap, valor com Cambres de Comerç.
 • Seguiment dels outputs dels diferents clústers amb implicacions industrials promoguts per ACCIÓ, així com dels Centres de Recerca per tal de conèixer tendències i necessitats i en el seu cas estructurar les accions convenients.  
 • Coordinar l’actuació cameral de la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya) com una bona eina pel foment de l’activitat socioeconòmica en l’àmbit dels polígons industrials, cercant també la vessant d’economia circular en aquests, tot vinculant-ho amb l’assenyalat Residurecurs i fent un seguiment de la futura Llei d’APEUs en la seva aplicació als Polígons Industrials.
 • Reunions bimensuals entre els equips de les Cambres de Manresa, Terrassa i Valls amb l’assistència d’aquells professionals implicats de CGCC per tal d’analitzar l’actuació de la comissió i fixar plans de treball, procurant una interlocució recurrent amb la Generalitat per temes relatius a la indústria.
 • Procurar, per aquells aspectes comuns, una necessària coordinació amb la resta de Comissions creades en el si del CGCC i en especial la d’Internacionalització i relacions amb la Unió Europea i la de Formació, emprenedoria i digitalització.
 • Conèixer i analitzar les activitats de la Cámara de España en els aspectes de subcontractació i  plans de recolzament industrial i d’altres de cara la seva possible implantació útil per les empreses catalanes. 
 • Conèixer, traient-hi les principals ensenyances, casos d’èxit d’actuació industrial de cara a possibles aplicacions a situacions similars en l’àmbit de Catalunya.
 • Pro activitat amb les antenes de totes les Cambres posades per detectar tant problemàtiques com oportunitats. Complementàriament al coneixent de tot el personal de les Cambres amb especialització en temes industrials, de sostenibilitat i de residus, cada Cambra designarà un interlocutor per aquesta comissió.   
 • Determinar quina informació actualitzada i de difícil abast precisen les indústries i analitzar com estructurar la mateixa, tot contemplant compartiment de costos entres les empreses interessades.  
 • Participació en el projecte pilot que en el marc del projecte europeu Horitzon2020 (SeeRRI, www.seerri.eu) que la Generalitat i la UAB estan treballant per l’objectiu del residu zero.

 

*A la primera reunió de la comissió que va tenir lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Tortosa, el dimecres 4 d'agost de 2021, hi van assistir el president de Terrassa Ramón Talamàs, la presidenta de Manresa Silvia Gratacós, el de Valls Josep M. Rovira i Francesc Faiges, acompanyat també per Eugènia Cortijo, en representació de la Cambra de Comerç de Tortosa.